text.skipToContent text.skipToNavigation

Dafgårds respekterar din integritet. Denna Integritetspolicy beskriver dina rättigheter till integritet och vårt åtagande att skydda dina personuppgifter.

Dafgårds är beläget inom EU/EES-området och omfattas därför av europeiska regler och direktiv om dataskydd och privatliv. Vår Integritetspolicy och riktlinjer respekterar och överensstämmer med Dataskyddsförordningen.

1. Integritetspolicyns tillämpningsområde

Denna Integritetspolicy är tillämplig på individer som är anställda, kunder, leverantörer, kandidater och andra intressenter till Dafgårds.

2. Behandling av personuppgifter

Dafgårds behandling av personuppgifter beskrivs nedan baserat på din relation till Dafgårds

2.1 Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan identifiera dig som en person, till exempel en e-postadress, gatuadress, telefonnummer eller en bild. Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag för dig. Genom att inneha någon av ovan nämnda relationer med oss accepterar du de metoder och villkor som beskrivs i denna Integritetspolicy.

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv väljer att lämna till oss, till exempel om du kontaktar oss via formuläret på hemsidan, per telefon eller skickar e-post till oss. Vi kan komma att ta bilder när du besöker vår anläggning eller besöker ett event eller en mässa som vi deltar i.

I kommande stycken finner du mer specifik information om vilka slags personuppgifter Dafgårds behandlar och hur Dafgårds kan komma att få/inhämta dessa uppgifter.

2.2 För dig som anställd

De personuppgifter vi kommer att behandla om dig består av namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, foton, kontaktuppgifter till anhöriga samt löne- och kontouppgifter. Dafgårds kan även behöva behandla känsliga personuppgifter om dig, såsom uppgifter om din hälsa. Hälsouppgifter kan till exempel behöva behandlas för att Dafgårds ska kunna uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare.

2.3 För dig som är kund eller leverantör

Dafgårds kan komma att behandla kontaktpersoners personuppgifter. Sådana uppgifter utgörs bland annat av namn, adress, e-postadress, befattning, ansvarsområden och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra affärsrelationen.

2.4 För dig som är kandidat

Om du söker arbete hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter för att utvärdera din ansökan och hantera den aktuella tjänstetillsättningen. Om du samtycker till det så kan vi också spara dina Personuppgifter för att hantera eventuella framtida tjänstetillsättningar. Den tjänst vi använder för att hantera rekryteringar tillhandahålls av Teamtailor AB, som därmed fungerar som personuppgiftsbiträde.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, epostadress, personnummer, information som du uppger i ditt CV, information som du uppger i ditt personliga brev, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, fotografi, resultat från tester, videofilm, uppgift från referensperson samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av tilltänkt tjänst.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera den aktuella tjänstetillsättningen och, i förekommande fall, ditt samtycke.

2.5 För dig som besökare

När du besöker vår produktion samlar vi in uppgifter om eventuella resor utanför Norden samt eventuellt sjukdomstillstånd via en Hygienförsäkran. Det gör vi för att säkerställa livsmedelssäkerheten

2.6 För dig som besöker vår webbplats

På Dafgårds webbplatser använd Google reCaptha V3 som följer Google Privacy Policy för analys av användarbeteende för att förbättra webbplatsen för dig som besökare samt för att marknadsföra våra produkter. Tjänsten används även för att skydda mot spam och missbruk av olika slag.

Genom att använda webbplatsen accepterar du att cookies används och att uppgifterna hanteras på det sätt som beskrivs i denna policy.

För mer info om Google Privacy Policy: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

2.7 För dig som besöker vår butik

När du besöker vår butik använder vi oss av kameraövervakning. Syftet och ändamålet med detta är att kunna förhindra och utreda brott.

3. Hur samlar vi in dina personliga uppgifter

I allmänhet samlar Dafgårds data direkt från dig eller andra personer som är kopplade till företaget där du är anställd.

Vi kommer också med ditt samtycke att använda cookies och annan spårningsteknik när du använder Dafgårds-webbplatser för att optimera din erfarenhet av dessa.

Den typ av data som Dafgårds samlar in om dig kan vara:

  • Kontaktuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
  • Anställningsinformation om dig, t.ex. jobbtitel
  • Foton eller video av dig inspelad hos oss I våra lokaler eller vid event
  • Innehåll som du har laddat upp, till exempel bilder och video
  • Övriga personuppgifter i din profil på tredje parts sociala nätverk (Facebook etc.)
  • Om du gör ett inlägg, en kommentar eller liknande på något offentligt forum eller Dafgårdssite kan sådan information läsas och användas av alla som har tillgång till webbplatsen och används för ändamål som varken Dafgårds eller du har kontroll över.

Dafgårds är inte ansvarig för information du lämnar in på sådana forum eller Dafgårdswebbplatser. Dafgårds kommer inte att använda någon kommentar eller liknande som gjorts av dig utan ditt föregående samtycke

4. Hur vi delar dina personliga data

Dafgårds delar inte dina personuppgifter med tredje part som avser att använda uppgifterna för marknadsföringsändamål om du inte har givit ditt samtycke till detta.

Dafgårds kan dela dina personuppgifter med tredje part för andra ändamål men endast i följande sammanhang:

4.1 Offentliga myndigheter

Polisen och andra myndigheter kan kräva överlämnande av personuppgifter från Dafgårds. I dessa fall lämnar Dafgårds endast data om det finns en domstolsorder att göra det.

4.2 Dina rättigheter

Du har rätt att välja bort marknadsföringskommunikation från Dafgårds och kan göra det genom att kontakta oss via e-post: privacy@dafgards.se

Observera att även om du inte väljer att ta emot marknadsföringskommunikation, kan du fortfarande få administrativ kommunikation från Dafgårds, till exempel orderbekräftelser och meddelanden.

5. Ändamålen med behandling av personuppgifter

Personuppgifter behandlas endast för de ändamål och syften som beskrivs i denna Integritetspolicy. Dafgårds behandlar endast personuppgifter i den utsträckning sådan behandling är nödvändig för relationen mellan dig och Dafgårds. Det gäller även känsliga personuppgifter. Beroende på relationen mellan er och Dafgårds behandlas personuppgifter för att:

  1. administrera vår relation till dig
  2. möjliggöra befintlig och framtida affärsrelation
  3. säkerställa efterlevnad av regler kring hygien och livsmedelssäkerhet

För att skydda din säkerhet och vår, kommer vi också att lagra information om dig när du besöker våra lokaler. Det görs i form av ankomstregistrering i vårt besökssystem samt kameraövervakning vid utmärkta platser vid ex. entréer och i produktionslokaler.

6. Sparande av personuppgifter

Dafgårds behåller bara dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det angivna syftet, samtidigt som vi tar hänsyn till vårt behov av att svara på frågor eller lösa problem och att uppfylla lagkrav enligt gällande lagar.

Det innebär att vi kan behålla dina personuppgifter i rimlig tid efter din senaste interaktion med oss. När de personuppgifter vi har samlat in inte längre krävs, raderar vi det på ett säkert sätt.

7. Tillgång till och ändring av information

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter eller att Dafgårds korrigerar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter. Du kan skicka oss en begäran om detta via privacy@dafgards.se

Du har även rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

8. Datasäkerhet och ändring

8.1 Hur vi håller din personliga datasäkerhet

Dafgårds respekterar din integritet. Dafgårds har åtagit sig att förhindra obehörig åtkomst, avslöjande eller annan avvikande behandling av dina data. Vidare arbetar Dafgårds med att säkerställa korrekt användning av informationen, för att upprätthålla dataintegriteten och för att säkerställa tillgängligheten av data. Som en del av vårt åtagande använder vi rimliga och lämpliga fysiska, tekniska och administrativa processer och åtgärder för att skydda den information vi samlar in och behandlar.

8.2 Underleverantörer och export av personlig data

I vissa fall använder Dafgårds underleverantörer att behandla personuppgifter. Vid användning av underleverantörer kommer Dafgårds alltid att ingå ett Personuppgiftsbiträdeavtal (PUB-avtal) för att skydda dina personuppgifter och/eller för att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder.

8.3 Ändringar till denna förklaring

Om vi ändrar vår Integritetspolicy lägger vi in det här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska Integritetspolicyn. Om vi gör ändringar som väsentligt förändrar vår integritetspraxis kan vi också meddela dig på annat sätt, till exempel att skicka ett mail eller skicka ett meddelande på vår hemsida och/eller sociala medier sidor innan ändringarna träder i kraft.

Den senaste uppdateringen av denna Integritetspolicy var den 10 januari 2020.

8.4 Hur du kontaktar oss

Vi värdesätter din åsikt. Om du har några invändningar eller frågor om vår Integritetspolicy som vi inte har adresserat tillfredsställande, skicka dem till privacy@dafgards.se.